• template image
  • template image
  • template image
  • template image
  • template image
  • template image

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Alulírott Szentesiné Szabó Éva e.v. (Nyilvántartási szám: 137/2003; székhely: 9421, Fertörakos, Fö utca 66) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt weboldalakon és közösségi média felületeken (www.szentesipanzio.hu; Facebook: Szentesi Panzio)   történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a vállalkozás különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Szentesiné Szabó Éva e.v.  bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a http://www.szentesipanzio.hu/ Honlapokon kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.
Jelen adatkezelési tájékoztató a vállalkozás által működtetett „Szentesi Panzió” szolgáltatásait igénybe vevő személyekre vonatkozik, a vállalkozás személyi adatokat kizárólag ezen vendéglátóipari üzletszerű tevékenysége során és ahhoz szükséges mértékben kezel.

  1. Fogalom meghatározások

1.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
1.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
1.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: • Szentesiné Szabó Éva e.v. (Nyilvántartási szám: 137/2003; székhely: 9421, Fertörakos, Fö utca 66, a továbbiakban: „Adatkezelő”) Az Adatkezelő Matgyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, amely saját maga által üzemeltetett és weboldalakkal és az ahhoz tartozó social media felületekkel rendelkezik.
1.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
1.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.
1.6 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok és a honlapokhoz tartozó social media felületek.
1.7 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások
1.8. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatások igénybevétele során, és ennek keretében megadja az alábbi 2. pontban felsorolt adatát.
1.9. Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővcl munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
1.10. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.
1.11. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
1.12. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
1.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.14. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
1.15. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
1.16. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
1.17. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
1.18. Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége
2. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre
2.1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
2.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, arckép, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.
2.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
2.4 Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.
2.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
3. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?
Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)
5. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez milyen hatással lehet Rád?
A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.
Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.
5.2. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:
a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
c) Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
d) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

5.3. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:
a) analitika, követő cookie-k;
b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.
Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.
5.4. Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.
A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.
5.5. A cookie-k ellenőrzése, irányítása:
A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.
Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.
A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.
A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.
6. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?
Az adatkezelő
A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatokon kívüli adataid adatkezelője Szentesiné Szabó Éva e.v., elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:
Szentesiné Szabó Éva e.v.
Nyilvántartási szám: 137/2003
Adószám: 46753140-2-28
Székhely: 9421, Fertörakos, Fö utca 66
Postacím: 9421, Fertörakos, Fö utca 66
E-mail cím: szentesipanzio@szentesipanzio.hu
Telefonszám: +36 20 249 33 19

Szentesiné Szabó Éva e.v.részéről adataidhoz a vállalkozás munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
Adatfeldolgozók
Adatai feldolgozásának céljából adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízhat meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbíthatja. A kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) és az Ön által a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat együttesen (egymástól nem elválasztva ill. anonimizálva) kezeljük.

7. Ki az adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Szentesiné Szabó Éva e.v. a jogszabály rendelkezései alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére vagy foglalkoztatására.
8. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
b) Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
e) Adathordozhatósághoz való jog: kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.
Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.
f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
g) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Honlap: http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400
A fentieken túlmenően továbbá a Győri Törvényszék előtt keresetet indíthatsz Szentesiné Szabó Éva e.v.-vel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.
h) Tiltakozási jog:
- Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.
-  A profillkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.
Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.
10. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?
Az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.
A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.
11. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.
12. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?
Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a http://www.szentesipanzio.hu/ weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.
Fertőrákos, 2018. július 04.